تلویزیون آرامش TV

کلیسای آرامش

برنامه های تلویزیونی و تولیدی

شما می توانید ویدئوی موعظه های جلسات پرستشی، جشن ها، فیلم های آموزشی، موزیک ویدئو ها،  سریال ها و گزارشات تولیدی در کلیسای آرامش  را در این قسمت دنبال نمایید


یک روز با آرامش


یک روز با آرامش نام فیلم مستند کوتاهیست که دو فیلمساز از کلیسای آرامش ساخته اند. در این فیلم شهروز و سمیرا  یک روز را با همراهان کلیسای آرامش گذرانده اند و  شما می توانید با کلیسای آرامش و خدمتگزاران آن  بیشتر آشنا شوید


تعمید در کلیسای آرامش 2019/04/21

تعمید در کلیسای آرامش 2018/02/04

پرستش در کلیسای آرامش 2017/12/16

شهادت شبیر در کلیسای آرامش 2017/11/27

تعمید در کلیسای آرامش 2017/4/30

تعمید در کلیسای آرامش 2017/5/1

عید پاک در کلیسای آرامش 2017

مشارکت کلیسای آرامش با کلیسای پنطیکاستی رسولان 2016

جشن میلاد مسیح در کلیسای آرامش 2016

کلیپ در آرامش قسمت اول 2016

شهادت مسعود رواسی

قسمت اول

شهادت فرناز پاژنگ

مراسم تعمید در کلیسای آرامش

2015/8/23

مراسم تعمید در کلیسای آرامش

2016/2/21

جلسه پرستشی

2015/5/10

عید پنطیکاست 2016


موعظه در کلیسای آرامش 2018/02/18

موعظه در کلیسای آرامش 2017/12/17

پرستش در کلیسای آرامش 2017/12/16

تعمید در کلیسای آرامش 2017/11/27

شهادت خواهرفاطمه درکلیسای آرامش2017/8/5

تعمید در کلیسای آرامش 2017/6/4

نحوه برگزاری دروسهای شاگرد سازی  2017

مراسم تعمید در کلیسای آرامش

2017/2/11

مراسم تعمید در کلیسای آرامش 2016/11/20

شهادت خانم حسینی

شهادت مسعود رواسی

قسمت دوم

مراسم تعمید در کلیسای آرامش

2016/6/5

مراسم تعمید در کلیسای آرامش

2015/6/13

مراسم تعمید در کلیسای آرامش

2015/12/6

جلسه پرستشی

2015/4/19

موعظه در کلیسای آرامش 2018/02/11

جشن ثبت کلیسای آرامش 2017/12/17

پرستش در کلیسای آرامش 2017/12/15

تعمید در کلیسای آرامش 2017/11/04

تعمید در کلیسای آرامش 06&2017/10/01

سرود پرستشی کلیسای آرامش

کنفرانس ژانویه 2017

شهادت حسین محبی

کلیپ در آرامش قسمت دوم 2016

موعظه در کلیسای آرامش

شهادت نرگش شیرازی و محمد زینالی

شهادت فرهاد عباسپور

مراسم تعمید در کلیسای آرامش

2015/11/8

جلسه پرستشی

2015/3/29

مراسم تعمید در کلیسای آرامش