مشارکت مالی Ge en Gåva

کلیسای آرامش


همراهان عزیز کلیسای آرامش برای پرداخت مشارکت های مالی می توانید از طریق شماره حساب های زیر به روش های مختلف شامل خودپردازهای شخصی و اینترنتی و موبایل فون و یا مراجعه به عابر بانک و یا مراجعه شخصی به بانک اقدام نمایید



Tack för din gåva till Church Aramesh





Church Aramesh-Sweden

Hornyxegatan 4

213 76 Malmö


Bankkontonummer

3407421209

Clearingnummer

9960


PlusGironummer   

74 21 20-9

Bankgironummer     

395-1092


Swish nummer

1234198792


Betalning från utlandet IBAN SE40 9500 0099 6034 0742 1209