خادمین و رهبران کلیسا församlingledare

کلیسای آرامش

خادمین و رهبران کلیسا

خواهر الناز مرادی

خواهر فاطمه خدادادی

خواهر صوفیا مرادی

برادر افشین کریمی

برادر سعید مرادی

خواهر الهام سبزواری

برادر ایمانوئل حسینی