اعتقاد نامه کلیسا Våra tror

کلیسای آرامش
اعتقاد نامه رسولان و کلیسای آرامش
ما شیطان و تمام اعمال وآثار اورا نفی مینماییم، ماایمان داریم به خدای پدر خدای قادر مطلق خالق آسمان و زمین، ما ایمان داریم به عیسی مسیح یگانه پسر او

مولود از روح القدس متولد شده ازمریم باکره آزار کشیده به توسط پنطیوس پلاطس مصلوب شد مرده و به خاک سپرده شد به عالم مردگان نزول کرده

روز سوم ازمردگان برخاسته به آسمان صعود کرده و نشسته در دست راست خدای پدر خدای قادر متعال جایی که او از آنجا آمده ومردگان و زندگان را داوری خواهد کرد

ما ایمان داریم به روح القدس کلیسای مقدس مشارکت مقدسین بخشش گناهان و حیات ابدی. آمین.
Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,vilken

är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket,

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,därifrån igenkommande till att dömalevande och döda.


Vi tror ock på den helige Ande,en helig allmännelig kyrka,de heligas samfund, syndernas förlåtelse,de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Amen.


اعتراف ایمانی کلیسای آرامشاقتدار خود را در عیسی مسیح بپذیریم. اعلام کنیم و عمل کنیم

من فرزند خدا هستم. من رساله ی نوشته خدا هستم. من معبد خدا هستم و مسکن روح القدس. من از طرف خدا انتخاب شده هستم.  من خادم خدا هستم. من سفیر خدا در کلام و گفتار و کردار هستم. من بوسیله خداوند تولد تازه یافته ام و بر گناه و شریر پیروز هستم. گناهان من با خون عیسی مسیح پاک شده و نام من در دفتر حیات نوشته شده است. من بواسطه ی عیسی مسیح نور و نمک جهانم. من عطر خوشبوی عیسی مسیح هستم. من دوست عیسی مسیح هستم. من وارث عیسی مسیح هستم. من در این دنیا مسافر هستم. وطن و جایگاه من در آسمان نزد عیسی مسیح است. من بواسطه عیسی مسیح خلق شده برای کارهای نیکو هستم. همه چیز برای من به سمت نیکویی در کار است. من با قوت روح خدا بر شیطان پیروز هستم. من توانایی دارم بر همه ی، وسوسه ها پیروز باشم. افکار من، افکار عیسی مسیح است. وقتی عیسی بیاید، من مثل او خواهم بود. من خلقت تازه هستم. من بواسطه عیسی مسیح، مبارک هستم. من به فیض خدا بوسیله ایمان به عیسی مسیح، نجات یافته ام و حیات جاودان دارم. من قوم متعلق به خدا و عضوی از ملت برگزیده هستم. من عضوی از  خانواده ی خدا، کلیسای آرامش هستم و من هر آنچه هستم به فیض خداوند، عیسی مسیح هستم

.آمین